เครื่องตัดสไลด์ช่วยทุ่นแรง

ชื่อโครงงาน : เครื่องตัดสไลด์ช่วยทุ่นแรง
ผู้จัดทำ : นางสาวรุจิรา โพธิ์แก้ว เลขที่ 26 ม.6/1
ครูผู้สอน : ครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1 โครงงานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างไร?
2 โครงงานเรื่องนี้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร?
3 โครงงานเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้?
4 โครงงานเรื่องนี้ช่วยทุ่นแรงอย่างไรและมากน้อยเพียงใด?

ที่มาและความสำคัญ : เป็นโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นโครงงานเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้งาน คือ เครื่องตัดสไลด์เครื่องนี้ สะดวกต่อการ ตัดสไลด์ เพื่อให้ได้ความแม่นยำแต่ละครั้งที่ตัด และยังปลอดภัยต่อการใช้งาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่
2. เพื่อ ตัดเนื้อเยื่อพืชให้ได้ความแม่นยำในการมากขึ้น
3.เพื่อประหยัดเวลาในการทำสไลด์แต่ละครั้ง

โฆษณา

กฎหมายลิขสิทธิ์


กล้องจุลทรรศน์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่
2. เพื่อ ตัดเนื้อเยื่อพืชให้ได้ความแม่นยำในการมากขึ้น
3.เพื่อประหยัดเวลาในการทำสไลด์แต่ละครั้ง


รูปแบบโครงงาน


STORYBOARD